Rodi��e bojovali o ��ivot sv��ho syna v k��matu. Soud ho nechal odpojit - SeznamZpr��vy.cz - videos